ekornetisk
Punktvis oversikt

INNHOLD
 • Opptatt av moral/etikk og det evig menneskelige >
 • Skildrer på en realistisk måte

BAKGRUNN:
1905: Norge måtte finne sin identitet
 • Heimstaddiktning (Duun/Hamsun)
 • Romaner lagt til fortiden (Undset/Falkberget)

INDUSTRIALISERING:
 • Radikalisering av arbeiderbevegelsen
 • Konflikt by - land
 • Kulturkonflikt, gammelt - nytt
 • Arbeideres liv, sett fra deres synsvinkel (Oscar Braaten)

GAMMEL OG NY REALISME
1880-årene: Kritisk realisme:
I denne perioden var forfatterne opptatt av å skildre elendigheten blant industriarbeiderne, og de hadde en politisk målsetting med det de skrev.

 • Lidende helter som ofte gikk til grunne pga. samfunnet
 • Heltene var ofre, de hadde få eller ingen valgmuligheter
 • Fokuserer på enkeltpersoner som representanter for ei gruppe
 • Opptatt av naturvitenskap
 • Miljø: Nåtid, ofte bymiljø
 • Hovedvekt på problemer knyttet til materielle forutsetninger
  - Samfunnet har ansvaret
 • Dagsaktuelle problemstillinger1900-1940: Etisk realisme:
Forfatterne var opptatt av mer enn rent materielle forhold, mennesket blir stilt til ansvar for sine valg, uansett livssituasjon.

 • Positive helter
 • Fokuserer ofte på grupper av mennesker og samspillet mellom dem
 • Opptatt av historie
 • Tar opp dagsaktuelle problemstillinger, men i et mer generelt perspektiv. Konflikter som er aktuelle til alle tider.
 • Hovedvekt på etiske problemstillinger
  Enkeltindividet har ansvaret
 • Etisk realisme/nyrealisme, utdyping:
  Romanen var en hovedsjanger for nyrealistene.
  EKSEMPEL PÅ SJANGERE:

  KOLLEKTIVROMANEN:

  Skildrer konflikter mellom mennesker i små, ofte isolerte samfunn

  duun

  Lydklipp fra "Ragnhild", en av Duuns mest kjente romaner

  DEN HISTORISKE ROMANEN:

  Skildring av grupper av mennesker og enkeltindivider med handling lagt til fortiden. Spesielt var man opptatt av tiden da Norge var selvstendig.

  Hensikten med å legge handlingen til fortiden og til isolerte samfunn, var å vise det evig menneskelige. Menneskenes tanker og følelser endret seg ikke, selv om miljøet omkring gjorde det. Forfatterne ville påpeke det allmenngyldige ved problemene de tok opp.


  Utdrag fra "Ann Magritt" av Johan Falkberget  Utdrag fra "Kransen" av Sigrid Undset

  VERDINORMER ER UAVHENGIGE AV TID OG ROM

  Hovedpersonene var vanlige hverdagsmennesker

  - Nyromantikerne: Eksperimenterte
  - Nyrealister: Førte gamle tradisjoner videre, dvs. den realistiske tradisjonen: Detaljerte beskrivelser av miljø, mennesker og natur

  Synsvinkel: Mange kollektivromaner/slektsromaner har en skiftende synsvinkel, slik at vi ser verden fra ulike personers ståsted. For å få fram menneskenes tanker, var personal synsvinkel vanlig.
  opp