En kort oversikt over viktige momenter

Innledning:

Presenter diktet

Skriv kort hva det handler om.

Form

Diktet som helhet: Finner du tydelige strofer? I så fall, hvor mange? Hvis det er tvil om du kan bruke strofebegrepet, drøft dette.

Komposisjon

Hver strofe:

 • Antall verselinjer
 • Rim
 • Rytme
 • Finner du et mønster i bruken av verselinjer?
 • Finner du brudd på mønsteret?
 • Innhold:

  Gå gjennom hver strofe og formuler innholdet med egne ord. Vurder den posisjonen eller situasjonen "jeg" i diktet er i.
  Litterære virkemidler: Tolk adjektiv, verb, sammenligninger, metaforer, symboler
  Tolk ordvalget underveis i framstillingen din.
  Hvilken virkning gir bruken av kontraster og gjentakelser?

  Drøft og begrunn det du finner som for eksempel:

  • Konflikter eller motsetninger i diktet
  • Motivet
  • Tema (husk at du alltid finner flere temaer i en tekst)
  • Budskap (formuler gjerne alternative budskap)
  • Modernistiske eller tradisjonelle trekk i diktets form og innhold
  • Plasser diktet litteraturhistorisk
  • Pek på den allmenne gyldighet diktet kan ha i dag