mail home
ÅRSAKER TIL 2.VERDENSKRIG
2. verdenskrig må ses i sammenheng med 1. verdenskrig:

Italia og Tysklands samling skapte nye stormakter i Europa som ikke hadde fått tatt del i kolonikappløpet. De forlangte nå en plass blant de store, noe som forrykket maktbalansen i Europa. Dette var en av årsakene til 1.verdenskrig som skulle være det endelige oppgjøret. Slik gikk det ikke. Seierherrenes strategi med å prøve å knekke Tyskland for alltid, slo feil. Versaillesfreden ble oppfattet som svært urettferdig av taperne, som ønsket revansj. Dermed ble på en måte ikke krigen avsluttet, fordi hovedkonflikten ikke ble løst, og veien inn i en ny storkrig var ikke lang. I tillegg manglet Europa en ledende stormakt som kunne sikre orden mellom statene.


boot ANDRE ÅRSAKER:
 • Minoritetsproblemene i Europa var ikke løst >
 • Nasjonalisme
 • Økonomiske kriser og ustabile regjeringer
 • Klassekonflikter, frykt for kommunisme
 • De to sistnevnte momentene ga grobunn for fascisme og nazisme
 • Mislykket fredspolitikk, et lite effektivt Folkeforbund og Chamberlains appeasement-politikk som ga bl.a. Hitler fritt spillerom.
KRIGEN I ASIA:
2. verdenskrig har sine første forløpere i Asia, der Japan førte en imperialistisk politikk og hadde som mål å utvide området for sitt folk. På den måten har regimet der den samme grunnleggende ideologien som en finner hos Hitler og Mussolini.For japanerne var det kineserne som var de underlegne og som skulle kues.
Viktige årstall:

1931: Japan tar Mandsjuria fra Kina
1937: Full krig mellom Kina og Japan


EUROPA:

 • 1933: Hitler til makten
 • 1935: Tyskland bryter Versaillestraktaten og innfører allmenn verneplikt
 • 1935: Saar gjenforent med Tyskland etter folkeavstemning
 • 1935 - 36: Italia erobrer Etiopia
 • 1936: Den spanske borgerkrig
 • 1938: Hitlers "Anschlusspolitikk": Østerrike innlemmet i Tyskland
 • 1938: München-avtalen : Chamberlains forsoningspolitikk: Godtar at Hitler tar Sudetland
 • 1939: Tyskland okkuperer resten av Tsjekkoslovakia
 • 1939: Italia okkuperer Albania
 • 1939: Stalin/Hitler-avtalen om deling av Polen
 • 1939 (1. sept.): Tyskland angriper Polen >>> Storbritannia og Frankrike erklærer Tyskland krig

  • VERDENSKRIGEN BRYTER LØS!

KRIGSFORLØPET
 • 1939 - 40: Vinterkrigen: Sovjet angriper Finland. Mål: Sikre seg strategisk viktige områder i en ventet kamp mot Tyskland.
 • 1940 (9. april): Tyskland angriper Norge og Danmark: Chamberlain blir byttet ut med Churchill
 • 1940 (mai): Tyskland angriper Frankrike etter først å ha erobret Nederland og Belgia
 • 1940- 41: Storbritannia vil ikke gi seg, og tyskerne bomber landet (blitzen)
 • 1941:Tyskland erobrer Jugoslavia og Hellas
 • 1941: Tyskland angriper Sovjet
 • 1941:Pearl Harbor (7.des.)

fly
1942: VENDEPUNKTET KOMMER

Fra nå av drives tyskerne og deres allierte tilbake:
 • 1942: Tyskerne stoppes og drives tilbake ved El Alamein (før de nådde Suezkanalen)
 • 1942 (nov.): Tyskerne ble drevet ut av Marokko av amerikanske styrker
 • 1942 - 43: Sovjet stopper tyskerne ved Stalingrad
 • 1943: Italienerne kapitulerte, Mussolini ble fengslet, men slapp ut igjen.
 • 1944 (6. juni):D-dagen
 • 1944 - 45: Tyskeren ble gradvis drevet tilbake til sine gamle grenser
 • 1945 (30. april): Hitler tar sitt eget liv, 8. mai: Tyskland kapitulerer
 • 1945 (6. august): Hiroshima og Nagasaki


FRED


LINKER:
Side om 2. verdenskrig i Norge

Se også lenkesamling i min fagside for nyere historie.

atombombe


opp